Технічна підтримка: (056)-731-99-11, (067)-731-99-11, (050)-450-39-11

Публічна оферта


ДОГОВІР-ОФЕРТА з надання послуг доступу до мережі Internet

м.Дніпро


Товариство з обмеженою відповідальністю "ІСП ТЕРАНЕТ" (включено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері зв'язку та інформатизації в Україні), іменоване надалі "Провайдер", в особі директора Єжихіна Андрія Васильовича, який діє згідно Статуту, публікує для фізчних особ(за виключенням суб'єктів підприємницької діяльності та самозайнятих особ) дану оферту-пропозицію укласти договір(далі за текстом — Договір) з надання послуг доступу до мережі Internet на нижченаведених умовах. При цьому, фізична особа, яка приймає умови даного Договору, іменується надалі Абонент.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Провайдер надає Абоненту Послуги доступу до мережі Internet, а Абонент приймає та оплачує їх відповідно до умов даного Договору і Додатків до нього.


2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Для укладання Договору Абонент надає Провайдеру дані, що є необхідними для уточнення наявності технічної можливості надання Послуг і реєстрації Особового Рахунку. Дані надаються в Заявці на підключення (Додаток 1).
Передача даних здійснюється одним із наступних способів:

• заповненням форми на сайті http://request.homenet.dp.ua;

• відправленням заявки електронною поштою на адресу, що вказана в реквізитах;

• в телефонному режимі представнику Провайдера або шляхом звернення до офісу Провайдера.

2.2. Провайдер здійснює реєстрацію Абонента згідно з отриманою Заявкою та надає йому аутентифікаційні дані та ідентифікатор Особового Рахунку(Додаток 3).

2.3. Абонент здійснює авансовий платіж на розрахунковий рахунок Провайдера, прописаний в п.11.1 Договору, з вказанням ідентифікатора Особового Рахунку, наданого Абоненту згідно з п.2.2.

2.4. Підтвердженням повного й остаточного акцепта (прийняття) умов даного Договору є авансова оплата, яку Абонент здійснює згідно п.2.3.


3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг, які надаються Провайдером, обчислюється помісячно, відповідно до Прейскуранта (Додаток 2), пропорційно до використаного обсягу по кожній Послузі.

3.2. Облік наданих Послуг і контроль за своєчасністю платежів здійснюється Провайдером. Абоненту надається доступ за допомогою Internet до свого Особового Рахунку, який відображує баланс платежів Абонента, обсяг наданих Провайдером Послуг та їх вартість (поточний стан Особового Рахунку відображує дані за обсягом наданих Послуг із затримкою до 40 хвилин, а по платежах — залежить від часу обробки їх банківськими установами та Провайдером).
Показники Особового Рахунку є підставою для здійснення розрахунків Абонента з Провайдером.

3.3. Абонент здійснює первинну оплату відповідно до п.2.3, а в подальшому - по мірі вичерпання грошових коштів на Особовому Рахунку Абонента за допомогою авансових платежів.

3.4. При здійсненні платежу за Договором Абонент повинен вказати ідентифікатор Особового Рахунку. Розмір платежу, який здійснює Абонент відповідно до Договору, повинен бути не менше щомісячної абонентської плати за Договором.

3.5. Доступ до Послуг, що надаються Провайдером відповідно до Договору, Абонент отримує за умови позитивного балансу Особовому Рахунку на момент авторизації.

3.6. Провайдер має право призупинити надання всіх Послуг за даним Договором без попереднього попередження при відсутності грошових коштів на Особовому Рахунку Абонента.

3.7. Надання Послуг може бути відновлено, якщо Абонент поповнив свій Особовий Рахунок в розмірі сумарної місячної абонентської плати за всі Послуги, що надаються згідно з Договором.

3.8. Якщо поповнення свого Особового Рахунку Абонентом не проводилося більше трьох місяців з моменту припинення надання Послуг, Абонент, крім внесення суми згідно п.3.7, повинен здійснити платіж за повторне підключення до мережі Провайдера.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Провайдер зобов'язується надавати Абоненту Послуги відповідно до умов Договору та Додатків до нього.

4.2. Провайдер зобов'язується надавати консультації Абоненту з питань використання Послуг.

4.3. Провайдер має право проводити планові профілактичні роботи і роботи з усунення несправностей в мережі Провайдера. При наданні Послуг за Договором, проведенні планових профілактичних робіт та робіт з усунення несправностей в мережі Провайдера, Провайдер має право виконувати зазначені дії як самостійно, так і з залученням сторонніх організацій.

4.4. Провайдер має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору і його Додатків, в тому числі змінювати діючі тарифи, вводити нові Додатки до Договору, публікуючи нові редакції на сайті www.teranet.dp.ua не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу.

4.5. Провайдер має право призупинити надання Послуг у разі, якщо стан Особового рахунку Абонента має негативний баланс.

4.6. У разі умисних або ненавмисних дій з боку Абонента, які порушують нормальну роботу систем Провайдера або користувачів мережі (в т.ч. масованої реклами, розсилки листів, що містять віруси, сканування портів або DOS-атак), а також інших дій, що становлять загрозу працездатності систем Провайдера, Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту до з'ясування обставин і усунення причин.

4.7. Провайдер має право направляти на адресу Абонента SMS повідомлення або повідомлення з використанням електронної пошти, пов'язані з наданням Послуг за Договором, а також SMS повідомлення інформаційного характеру, що стосуються проведення Провайдером різноманітних акцій або заходів.

4.8. Провайдер має право розірвати Договір з Абонентом в односторонньому порядку, повідомивши Абонента не менше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання.

4.9. Абонент зобов'язується виконувати вимоги цього Договору та Додатків до нього.

4.10. Абонент зобов'язується надавати фахівцям Провайдера доступ на підконтрольне Абоненту приміщення / споруди / територію, на яких розміщено обладнання Абонента або Провайдера, для проведення робіт по підключенню до Послуг, а також в разі проведення планових або ремонтних робіт.

4.11. Абонент зобов'язується регулярно (не рідше 1 разу на 5 днів) перевіряти наявність повідомлень Провайдера на сайті www.teranet.dp.ua.

4.12. Абонент зобов'язується негайно повідомляти Провайдера про всі випадки перерв зв'язку в Послугах, що надаються Абоненту.

4.13. Абонент має право ініціювати зміну тарифного плану на один з тарифних планів, наведених в Додатку 2 до цього Договору. Дія нового тарифного плану вступає в силу з першого числа наступного місяця.

4.14. Абонент має право подати заявку на призупинення надання Послуг Провайдера на період не менше 12 (дванадцяти) календарних днів не більше двох разів впродовж одного календарного року, але не більше 24 (двадцяти чотирьох) днів сумарно впродовж календарного року.

4.15. Абонент має право відмовитися від відправки в свою адресу SMS повідомлень, пов'язаних з наданням Послуг Провайдером за цим Договором, а також SMS повідомлень інформаційного характеру, що стосуються проведення Провайдером різних акцій і заходів, шляхом подання письмової заяви Провайдеру.

4.16. Абонент має право на розірвання Договору в односторонньому порядку, попередивши Провайдера шляхом подання письмової заяви не менше, ніж за 10 (десять) календарних днів. У разі розірвання Договору з ініціативи Абонента авансовий платіж не повертається.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Провайдер не несе відповідальності за достовірність будь-якої інформації в мережі, працездатність комп'ютера Абонента, правильність установки або настроювання ​Абонентом програмного забезпечення, протизаконні дії Абонента і за дії, що вчинені по відношенню до Абонента.

5.2. Провайдер не несе відповідальності в разі передачі Абонентом третім особам явно або неявно програмного забезпечення і паролів і не приймає претензій за збитки, понесені у зв'язку з цим.

5.3. Провайдер не несе відповідальності за збиток будь-якого роду (як прямий, так і непрямий), понесений Абонентом або третьою стороною в результаті використання / невикористання Абонентом Послуг або робіт Провайдера.

5.4. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за затримки або перебої в роботі, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Провайдера.

5.5. Після прийняття умов Договору весь ризик з використання / невикористання Послуг покладено тільки на Абонента.

5.6. Абонент повинен самостійно контролювати стан свого Особового Рахунку. У разі виникнення питань, що стосуються обсягів наданих Послуг або при підозрі на несанкціонований доступ, Абонент впродовж 24(двадцяти чотирьох) годин повинен повідомити про це Провайдеру.

5.7. Якщо перерва в наданні Послуг доступу до мережі Інтернет з причин, що знаходяться в сфері контролю Провайдера, склала понад 3(три) доби, і Абонентом по закінченні не більше 3(трьох) робочих днів з моменту відновлення зв'язку було направлено ​​в абонентський відділ Провайдера заявку про перерахунок вартості Послуг за вказаний період, Провайдер зобов'язаний здійснити перерахунок.


6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Якщо Абонент в письмовій формі не повідомив Провайдера про свою незгоду зі змінами умов Договору в десятиденний термін з дати опублікування Провайдером змін до Договору, вважається, що Абонент прийняв нові умови Договору.

6.2. Якщо Абонент повідомив Провайдера про свою незгоду з новими умовами Договору в десятиденний термін з дати опублікування Провайдером змін до Договору, Договір розривається.

6.3. Абонент погоджується з тим, що технологічні параметри і ресурси, що надаються Провайдером Абоненту з метою надання Послуг за цим Договором, не переходять у власність Абонента і не призводять до передачі прав на такі параметри або ресурси Абоненту. У разі розірвання Договору або відмови Абонентом від Послуг за Договором, технологічні параметри і ресурси, передані Провайдером у тимчасове користування Абоненту, повертаються Провайдеру. Провайдер також має право під час дії Договору на свій розсуд змінити або відкликати технологічні параметри або ресурси.

6.4. Доменні імена, що надаються Абоненту на час використання Послуг Провайдера, стають вільними для реєстрації третіми особами після закінчення 30 (тридцяти) днів з моменту відмови Абонента від відповідних Послуг або з моменту припинення Провайдером їх надання.

6.5. Абонент має право отримати один примірник паперової версії поточного Договору, для чого він повинен звернутися в абонентський відділ Провайдера, пред'явивши посвідчення особи.

6.6. Абонент зобов'язується не надавати Послуги з доступу в Internet третім особам і не встановлювати обладнання і / або програмне забезпечення, що дозволяє підключати додаткових абонентів або надавати Послуги з передачі даних.


7. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Дія Договору може бути припинена за ініціативою Абонента або з ініціативи Провайдера.

7.2. Розірвання Договору може бути виконано Сторонами на підставі рішення суду.


8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Всі побажання Абонента щодо надання Послуг приймаються до розгляду Провайдером, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і передані в абонентський відділ Провайдера або відправлені за допомогою e-mail з електронної адреси, вказаної Абонентом в Заявці на підключення.

8.2. Абонент не має права передавати повністю або частково свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без отримання у Провайдера попередньої письмової згоди на це.

8.3. За фактом надання Послуг Провайдер складає акт прийому-здачі наданих Послуг (Акт). У разі, якщо Абонент протягом трьох днів після завершення розрахункового періоду не надав Провайдеру письмово мотивовану претензію щодо наданих Послуг, то Послуги вважаються наданими в повному обсязі відповідно до умов Договору та прийнятими Абонентом, а Акт узгоджений Сторонами, і Провайдер має право підписати Акт в односторонньому порядку.

8.4. Провайдер є платником єдиного податку.


9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1 Початок дії Договору - дата акцепта(прийняття) Договору відповідно до п.2.4.

9.2. Термін дії Договору - до 31 грудня поточного року.

9.3. За умови наявності грошових коштів на Особовому Рахунку Абонента в день закінчення терміну дії Договору, якщо жодна зі Сторін не висловила бажання розірвати даний Договір не менш, ніж за 10(десять) днів до його закінчення, Договір автоматично пролонгується на наступний календарний рік.

9.4. Пролонгація Договору в порядку, викладеному в п.9.3, відбувається щорічно.


10. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. З метою виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" Абонент дає свою згоду на обробку Провайдером його персональних даних.

10.2. Надаючи свої персональні дані і контактну інформацію в Заявці, Абонент несе відповідальність за їх достовірність і зобов'язується впродовж терміну дії Договору повідомляти Провайдера про будь-які зміни в них впродовж одного робочого дня з моменту настання змін.

10.3. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснено шляхом направлення Абонентом відповідного розпорядження в письмовій формі за адресою Провайдера. При цьому Абонент згоден з тим, що дана дія, яка є ініціативою Абонента, може спричинити відмову з боку Провайдера в наданні Послуг в результаті неможливості їх виконання без зазначених даних.


11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

11.1. Провайдер: ТОВ "ІСП ТЕРАНЕТ"

Місцезнаходження: 49000, м.Дніпро, пр.Гагаріна, буд.7, п.61

П/р: UA293052990000026000050241511 в КБ "Приватбанк"

Код ЄДРПОУ 39454768

Тел. 056-731-99-11

E-mail: noc@teranet.dp.ua — технічна підтримка, accounts@teranet.dp.ua — фінансові питання.

11.2. Абонент:

Додаток 1 (Заявка на підключення до мережі Internet), Додаток 2 (Прейскурант), Додаток 3 (Пам'ятка Абонента) можна завантажити за посиланням нижче:

Договір-оферта з надання послуг доступу до мережі Internet